DM1103-S – NÚT NHẤN NGỪNG XẢ KHÍ

  • Model: DM1103-S
  • Nút nhấn ngừng xả khí
  • Kích thước: 134 x 134 x 43mm
Danh mục: