HPS-DAK-SR NÚT NHẤN XẢ KHÍ

  • Model: HPS-DAK-SR
  • Nút nhấn xả khí
  • Màu đỏ
  • Tiếp điểm thường hở: 10A@30VDC
  • Đạt tiêu chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: