PB-SA NÚT NHẤN NGỪNG XẢ KHÍ

  • Model: PB-SA
  • Nút nhấn tạm ngừng xả khí
  • Nút điểm Form C (COM, NO, NC): 6A@30VDC
  • Đạt tiêu chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: