FCI1802-A1-BDS – CARD ĐỌC THIẾT BỊ BC80

  • Model FCI1802-A1-BDS
  • Card đọc lại thiết bị của hệ BC80.
  • Một card gắn được 2 line thiết bị.
  • Mỗi line lắp tối đa 127 thiết bị.
Danh mục: