S758-HA – CARD MỞ RỘNG LOOP

  • Model S758-HA
  • Card mở rộng loop cho tủ L@titude
  • Mỗi card mở rộng thêm 2 loop, mỗi loop gắn tối đa 127 địa chỉ
  • Cần phải set địa chỉ cho card trước khi gắn vào tủ thông qua DIP SW1
  • Download catalogue
Danh mục: