FDCL-181 – MODULE CÁCH LY SỰ CỐ NGẮN MẠCH

  • FDCL-181–Module cách ly ngắn mạch
  • Bảo vệ loop khỏi ngắn mạch .
  • Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .
  • Download catalogue
Danh mục: