FDCI183 – MODULE KẾT NỐI ĐẦU BÁO THƯỜNG

  • FDCI183–Module giao tiếp với đầu báo thường
  • Module dùng để kết nối đầu báo thường .
  •  Kết nối được với 32 đầu báo thường .
  •  Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .
  •  Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .
  • Download catalogue
Danh mục: