FC922 – TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

  • Model: FC922
  • Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop
  • Có thể kết nối mạng tối đa 16 tủ địa chỉ
  • Mỗi loop lắp được 126 thiết bị địa chỉ
  • Đạt tiêu chuẩn UL
Danh mục: